Słownik walutowy

215

AML

(ang. Anti Money Laundering AML) zestaw procedur praw oraz regulacji przygotowanych w celu zapobieżenia działaniom przestępczym mających na celu pranie brudnych pieniędzy. Przykładem procedury anty-praniowej stosowanej przez kantory internetowe jest identyfikacja użytkownika poprzez pierwszy przelew przychodzący wykonany z rachunku bankowego danego użytkownika (tzw. penny payment)

Beneficjent rzeczywisty

Osoba/y fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej; które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej; które sprawują kontrole nad co najmniej 25 % majątku danej osoby prawnej.

BOK

Biuro Obsługi Klienta. Jest to wydzielona jednostka w strukturze Rkantor.com, odpowiadająca m.in za bieżącą obsługę klientów firmy, przyjmowanie reklamacji, jak również udzielanie wsparcia użytkownikom serwisu.

CHF

(łac. Confederatio Helvetica Franc) Frank szwajcarski jest walutą obowiązującą na terytorium Szwajcarii I Lichtensteinu. Dzieli się na 100 centymów. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych i uznawanych za najbezpieczniejszą (obok dolara amerykańskiego) walutę na świecie. Charakterystyczną cechą banknotu frankowego jest umieszczanie na nim informacji w 4 językach.

CPI

Consumer Price Index: jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, będący średnią ważoną cen produktów i usług nabywanych przez statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce. Inflacja CPI w roku x jest liczona na podstawie koszyka z roku x-1.

Crossy Walutowe

Inaczej kursy krzyżowe. Są to pary walutowe, w których nie występuje dolar amerykański. Przykładem najbardziej popularnych crossów walutowych może być EUR/CHF (euro w parze z frankiem szwajcarskim) czy EUR/GBP ( euro w parze z funtem brytyjskim).

Emerging markets

Rynki wschodzące – tym mianem określa się kraje nie spełniające standardów rynku rozwiniętego. Jest to bardzo pojemne określenie grupy krajów „na dorobku”, początkowo używane w odniesieniu do krajów takich jak Chiny, Brazylia, Rosja czy RPA. Jednak z biegiem czasu w skład krajów zaliczanych do tej grupy, zaczęło wchodzić coraz więcej szybko rozwijających się gospodarek (Meksyk, Indonezja, Turcja, Polska).

EUR

wspólna waluta europejska wprowadzona 1 stycznia 2002 roku w miejsce walut narodowych. Obecnie funkcjonuje jako oficjalny środek płatniczy w 19 krajach tzw. Strefy Euro. Emitenetem Euro jest Eueopejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie. Aktualnie jest to obok dolara amerykańskiego główna waluta używana do rozliczeń międzynarodowych. Blisko 30 procent istniejących na świecie rezerw walutowych przechowywanych jest w tej właśnie walucie.

EUR/PLN

Podstawowa para walutowa na rynku międzybankowym złotego, w której walutą bazową jest EUR a walutą kwotowaną polski złoty. Na rynku funkcjonuje od 2002 roku. Średnie dzienne obroty na tej parze walutowej wynoszą w przeliczeniu blisko miliard dolarów amerykańskich, co stanowi 78% wartości kasowych operacji wymiany złotego.

Figura

Drugie miejsce po przecinku w kwotowaniu pary walutowej. 1 figura = 100 pipsów, czyli w kwotowaniach par złotówkowych określenie 1 grosza. Termin ten jest najczęściej używany na międzynarodowych rynkach finansowych, w kwotowaniach dostarczanych przez profesjonalnych traderów. Domyślnie zakłada się, że tak zwana duża figura jest doskonale znana profesjonalnemu użytkownikowi rynku walutowego, dlatego przy zapytaniu o cenę podaje się wyłącznie 3 i 4 miejsce po przecinku.

Forex

(Forex z ang. foreign exchange) określenie szeroko pojętego rynku walutowego, na którym zawierane są transakcje wymiany jednej waluty za drugą. Większość walut handlowana jest 24 godziny na dobę od otwarcia rynku Australijskiego w poniedziałek, do zamknięcia rynku w Nowym Jorku w piątek. Jest to najbardziej płynny rynek na świecie, co znaczy, że sprzedaż i kupno waluty w dowolnym momencie nie powinna stanowić żadnego problemu. Średnie dzienne obroty na tym rynku wg. BIS to ponad 5 bln USD.

GBP

Funt brytyjski (pound sterling) ofcjalna waluta obowiązująca w Wielkiej Brytanii wprowadzona przez Henryka II w XII wieku. Obecnie jedna z głównych walut światowych zaliczana do tzw. „Majors”. Jej udział w globalnym rynku wymiany waluty wyniósł w 2013 roku 23%, co dało jej 4 pozycję po amerykańskim dolarze, euro i jenie japońskim.

Giełda walutowa

Serwis, platforma, w którym możesz dokonać wymiany waluty bezpośrednio z innymi uczestnikami bez udziału kantoru czy banku. Bardzo często wymianę waluty na giełdzie walutowej określa się wymianą społecznościową. Najbardziej płynne giełdy oferują minimalne różnice pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży pobierając jedynie prowizję za zawarcie transakcji. Kantory internetowe umożliwiają użytkownikom dokonanie zakupu/sprzedaży waluty w tej formie, oferując jednocześnie jedne z najniższych opłat za przeprowadzenie transakcji na rynku.

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej – jest jednoosobowym centralnym organem administracji państwowej, drugi po Ministrze Finansów. Organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych, które pochodzą z nieujawnionych i nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmowi.

IBAN

(Międzynarodowy numer rachunku bankowego) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Został utworzony, aby wyeliminować trudności związane z występowaniem różnorodnych norm w bankowości w krajach Unii Europejskiej. Standard wykorzystywany przede wszystkim przy międzynarodowych transferach pieniężnych.

JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, cechująca się m.in. niskimi kosztami założenia firmy, oraz minimalnymi wymaganiami dotyczącymi prowadzenia księgowości. Do niewątpliwych wad tej formy działalności należy osobista odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikłe z prowadzenia działalności.

Kabel

(ang. the cable) Oznaczenie pary walutowej GBP/USD w żargonie traderów walutowych. Pojęcie „kabel” powstało w połowie XIX wieku, jako odniesienie do sposobu transmisji cen waluty, przekazywanej pomiędzy USA a Wielką Brytanią za pomocą kabla biegnącego po dnie Oceanu Atlantyckiego. Pierwsze skuteczne przesłanie informacji w taki sposób miało miejsce w 1866 r.

Kantor

przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odpowiedniego zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży waluty oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Obecnie kantory stacjonarne w naszym kraju mają największy udział w rynku wymiany walutowej dokonywanej przez osoby indywidualne jednak z każdym rokiem maleje on na rzecz kantorów internetowych.

Kantor internetowy

Przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wymianie waluty bez udziału gotówki za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji. Kantory online to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów nowoczesnych usług finansowych w Polsce, którego obroty szacowane są na kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Jako centralny organ władzy Państwowej sprawuje kontrolę nad rynkiem finansowym w Polsce. Dba o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, a także dba o jego stabilność i bezpieczeństwo, jednocześnie zapewnia ochronę uczestnikom rynku finansowego.

Krajowa Instytucja Płatnicza

Podmiot posiadający status krajowej instytucji płatniczej (KIP) jest uprawniony do świadczenia odpowiednich usług płatniczych, przyznanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Rkantor.com jest podmiotem posiadającym status Krajowej Instytucji Płatniczej i podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF.

Kupuję

(buy) kurs, po jakim klient kupuje walutę bazową. Cena kupna zazwyczaj określana jest jako ASK(offer) i jest zawsze wyższa od drugiej ceny(BID) oferowanej przez instytucję oferującą wymianę walut. Różnica pomiędzy cenami to tzw. spread.

Kurs BID

Kurs, po którym kantor/bank kupuje od Klienta walutę, czyli Klient po tym kursie sprzedaje walutę do banku/kantoru.

Kurs średni

W Polsce kurs średni ustalany jest na fixingu Narodowego Banku Polskiego od poniedziałku do piątku o godzinie 11.00. Kurs ten ma szerokie zastosowanie głównie w księgowości, jednak nie jest to kurs, po którym zawierane są transakcje na rynku walutowym.

LIBOR

(London Interbank Offer Rate) Jest to średnia stopa procentowa, przy której banki w Londynie są gotowe pożyczyć innemu uczestnikowi rynku określoną sumę pieniędzy. Każda waluta posiada swój indywidualny LIBOR, informujący o koszcie pieniądza w danym kraju. Stawki LIBOR wykorzystywane są bardzo szeroko w gospodarce, przede wszystkim w umowach kredytowych do ustalania poziomu oprocentowania danego zobowiązania.

Major

(główne pary walutowe) określenie najpopularniejszych i najpłynniejszych walut. Do najpopularniejszych należą: USD, GBP, EUR, CHF, JPY. Majorsy charakteryzują się dużą płynnością oraz niskimi spreadami transakcyjnymi. Stanowią około 75% wszystkich transakcji na rynkach walutowych.

Opcja BEN

Oznacza, że wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa beneficjent przelewu. W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana tylko kwota przelewu. Natomiast odbiorca (beneficjent) otrzyma kwotę pomniejszoną o wszelkie koszty pobrane przez banki uczestniczące w transakcji.

Opcja OUR

Opcja, w której wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa zleceniodawca.  W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana kwota przelewu wraz ze wszelkimi kosztami pobranymi przez banki uczestniczące w transakcji. Natomiast odbiorca otrzyma kwotę docelową nie ponosząc przy tym kosztów.

Opcja SHA

Opcja gdzie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. Jedna z najczęściej używanych form transakcji, w której zleceniodawca płaci koszty po stronie swojego banku (np. za tryb transakcji, realizację), a pozostały koszty zostają potrącone w kwocie, która ostatecznie otrzymuje odbiorca. Opcja SHA jest stosowana m.in przez kantory internetowe.

Order

Warunkowe zlecenie oczekujące, składane po kursie ustalonym przez klienta: gorszym niż rynkowy (stop-loss) lub kursie lepszym niż rynkowy (take-profit), które zostanie zrealizowane pod warunkiem, że w ciągu trwania tego zlecenia kurs osiągnie zadany poziom. Dzięki zleceniu Order, użytkownik może zlecić zakup walut po określonej cenie w przyszłości(o ile taka cena pojawi się na rynku) i jednocześnie zabezpieczyć się przed nieakceptowalnym spadkiem danej waluty poprzez zlecenie STOP. Dzięki temu użytkownik, może kupić walutę po kursie niższym niż jest w danej chwili jednocześnie przyjmując maksymalny stopień ryzyka.

Pips(punkt)

Minimalna wartość zmiany kursu waluty, oznaczająca 4 miejsce po przecinku, w przypadku kwotowania EURPLN jest to dziesiąta tysięczna część złotówki czyli 0,0001. Wyjątkiem jest Jen Japoński, dla którego wartość pipsa przedstawiana jest jako druga cyfra po przecinku 0,01.

PLN

Skrót oznaczający Polskiego Złotego(Polski Nowy), który jest podstawową jednostką monetarną w Polsce. Skrót ten obowiązuje od chwili denominacji, która nastąpiła w styczniu 1995 roku. Skrót oznacza PL- Polski N-nowy i zastąpił poprzedni skrót PLZ czyli Polski Złoty.

Portfel walutowy

Jest to narzędzie umożliwiające szybką wymianę walut bez posiadania rachunku walutowego. Portfel walutowy może być zasilony wieloma różnymi walutami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z utrzymywaniem rachunku bankowego w walucie obcej.

Przekaz pieniężny

Jest usługą płatniczą polegającą na przekazaniu pewnej wartości gotówki do podmiotu zajmującego się fizycznym transferem gotówki do wybranego przez usługobiorcę miejsca. Usługi przekazu pieniężnego mogą być dokonywane tylko przez podmioty będące Bankiem lub posiadające status Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP).

Przelew zagraniczny

Jest to przelew dokonywany do podmiotu posiadającego rachunek w  banku poza granicami kraju lub poprzez przekazania przelewu walutowego do banku krajowego. W przypadku przelewów zagranicznych zleceniodawca może wybrać jedną z możliwych opcji przelewu: BEN, OUR i SHA.

Sepa

(z ang. Single Euro Payments) jest to jednolity obszar płatności bezgotówkowej w EURO, umożliwiający prostszy i szybszy transfer między bankami. W chwili obecnej obszar ten tworzą 43 kraje w tym Polska i tylko do banków z tych krajów może być kierowany przelew SEPA.

Spread

Różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży w kwotowaniu pary walutowej. Na rynku walutowym zawsze mamy do czynienie z dwiema cenami więc spread w prosty sposób pokazuje nam jak dana instytucja (bank, kantor) kwotuje daną walutę. Gdy spread jest duży to np. bank chce od nas kupić jak najtaniej a sprzedać jak najdrożej.
Przykład:
Bank chce: sprzedać Euro za 4,20PLN i kupić po 3,90PLN. Spread będzie wynosił 30gr.
Internetowy kantor chce: sprzedać Euro po 4,10PLN i kupić po 4,00PLN. Spread będzie wynosił 10gr.
Dla klienta bardziej opłacalny będzie Internetowy kantor w którym spread wynosi 10gr.

Sprzedaję

(sell) kurs, po jakim klient sprzedaje walutę bazową. Cenę sprzedaży zazwyczaj określana jako BID i jest zawsze niższa od drugiej ceny (ASK) oferowanej przez instytucję oferującą wymianę walut. Różnica pomiedzy cenami to tzw. spread.

Średni kurs NBP

NBP kilka minut przed 11:00 każdego dnia roboczego pyta losowo 10 banków w Polsce, w których prowadzona jest wymiana waluty o kurs kupna i sprzedaży walut. Następnie  liczony jest kurs średni dla danego banku. W kolejnym kroku NBP odrzuca  dwa najwyższe i dwa najniższe kursy średnie. Pozostałe 6 kursów średnich sumuje i dzieli przez 6. Publikacja następuje o 11:00 każdego dnia roboczego.

SWIFT

(Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to kod składający się z 8 znaków (w tym litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.

Transakcja limit (take profit)

Jest to zlecenie oczekujące, złożone po ustalonym kursie, zawsze lepszym niż kurs rynkowy dostępny dla klienta w chwili składania zlecenia i zostanie zrealizowane wyłącznie w momencie, w którym kurs rynkowy osiągnie zadany przez klienta poziom.

Transakcja PKC(po każdej cenie)

Jest to transakcja, której zawarcie następuje po cenie, jaka jest w danym momencie dostępna dla klienta w panelu transakcyjnym. To najprostsze z dostępnych zleceń. W większości przypadków transakcje są otwierane po bieżącym kursie przez wydanie dyspozycji „kupuję”/„sprzedaję” z poziomu platformy. Warto jednak pamiętać, że w pewnych sytuacjach rynkowych (np. publikacje ważnych danych makroekonomicznych) możemy zawrzeć transakcje po innej cenie, niż w momencie składania zlecenia. Jest to wynikiem gwałtownej zmiany cen.

Transakcja stop loss

Jest to zlecenie oczekujące, złożone po ustalonym kursie, gorszym niż kurs rynkowy dostępny dla Klienta w chwili składania zlecenia i zostanie zrealizowane wyłącznie w momencie w którym kurs osiągnie zadany przez klienta poziom. Ważne, że w momencie realizacji zlecenia stoploss, zlecenie to przekształca się w zlecenie PKC (po każdej cenie).

USD

Dolar amerykański (United States dollar) najpopularniejsza waluta na świecie, w której dokonuj się większość światowych transakcji walutowych jest podstawową jednostką płatniczą USA oraz Portoryko, Palau, Marianów Północnych, Mikronezji, Wysp Marshalla, Panamy, Ekwadoru, Salwadoru, Zimbabwe, Timoru Wschodniego, Bonaire, Saby, Sint Eustatius. Dolar amerykański służy również do wyceny surowców takich jak złoto, miedź, ropa itd. Do początku lat 70 dolar amerykański był wymieniany na złoto.

Waluta bazowa

(base currency) jest jednym z podstawowych wyrażeń w terminologii rynku walutowego. Walutą bazową jest pierwsza waluta w kwotowaniu pary walutowej (np. dla EUR/PLN walutą bazową jest EUR).

Waluta kwotowana

Druga waluta w kwotowaniu pary walutowej (np. dla EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN).  W walucie kwotowanej jest wyceniana i rozliczana transakcja kupna lub sprzedaży waluty bazowej. Zazwyczaj walutami kwotowanymi są mniej płynne waluty(PLN, CZK, DKK, RON, HUF).

Wykres świecowy

Jeden z kilku rodzajów wyświetlania ceny na wykresie. Został stworzony przez XVIII-wiecznego japońskiego kupca handlującego ryżem. Odzwierciedla cenę najwyższą, najniższą, otwarcia i zamknięcia dla danej waluty w określonym czasie. Za pomocą świeczek przedstawiane są różne rodzaje danych, w tym także dane na temat tego jak kształtuje się popyt i podaż na dana walutą w danym czasie. Wykresy świecowe są najpopularniejszą formą wyświetlania ceny przez analityków oraz inwestorów. Jest to spowodowane możliwością analizowania wykresu za pomocą japońskiej sztuki analizy świec.

Zlecenie PKC

(market order) zlecenie po każdej cenie, oznacza to zawarcie przez klienta transakcji po kursie który jest aktualnie oferowany na rynku. Zlecenia te charakteryzują się najszybszym czasem realizacji. Zlecenie PKC dokonujemy gdy potrzebujemy w jak najszybszym czasie konkretnej waluty. W sytuacji gdy dana waluta będzie nam potrzebna za jakiś określony czas warto zastanowić się nad transakcją Order.

Zlecenie stałe

Złożone polecenie przelewu określonej stałej lub zmiennej kwoty z własnego konta bankowego na inne wskazane konto w regularnych lub nieregularnych odstępach czasowych, aż do odwołania zlecenia przez właściciela konta, z którego te przelewy są realizowane.

Zlecenie warunkowe

Do zleceń tego typu zaliczymy między innymi zlecenie z limitem ceny i zlecenie stop loss. Zlecenie z limitem polega na ustaleniu własnego kursu wymiany na określony czas. Zlecenie typu stop loss jest zleceniem zabezpieczającym, które pomaga zrealizować zlecenie w przypadku, gdy kurs zaczyna być niekorzystny do tego, który wcześniej klient zaplanował.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here